Chi tiết tin

DANH MỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC Y TẾ CẤP XÃ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

LĨNH VỰC Y TẾ

1

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT)

3

2

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT)

5


 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ CẤP XÃ

1. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trạm y tế xã, phường.

 Bước 2. Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

 Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc

 Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường  

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tram y tế xã, phường

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

* Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn  05 ngày  làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế xã, phường

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng sinh

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế qui định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh


      Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư  số :…/2012/TT-BYT ngày…. tháng… năm 2012

 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng sinh

Kính gửi: …………………………………………………………

                  

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:…………………………Năm sinh…………………

Nơi đăng ký thường trú:……………………..…………………………...................

Số CMND/Hộ chiếu:…………………….………………………………................

Dân tộc:………………………………………………………..................

Đã sinh con vào lúc:……..giờ……phút, ngày…….tháng………năm:…………

Tại:………………………………..…………………………….......................

Số lần sinh……………………………Số con hiện sống:…..……………………...

Số con trong lần sinh này:………………………….…………………................

Giới tính con:………………………..cân nặng:…………………………...............

Hiện trạng của con:…………………………...........……………........................

Người đỡ đẻ:…………………………………………..................................

Dự định đặt tên con:…………………...................……..................................

                                                      .......……, ngày…........tháng…......... năm 20…

                                                Người làm đơn

                                                                    (Ký tến, ghi rõ họ tên)


2. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu  

 Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

 Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc

  Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp  hoặc gửi qua đường bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư  theo mẫu quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

* Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn  03 ngày  làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng sinh

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 03: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế qui định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh


Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư  số :17,2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012

 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 Cấp lại Giấy chứng sinh

Kính gửi:     …………………………………………………………………………...

                  

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:…………………………………………………………..

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:…………………………………………………....

Địa chỉ: ……….……………………………………………………………………......

Sinh cháu: ngày:……….……tháng:……..……..năm: 20 ……………………….........

Tại:…………………………………………………………………………………….

Tên dự kiến của cháu: ……………………………………………………………………………..………..

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh:  tháng…….năm……..…  Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

1- Mất/thất lạc/ rách nát

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước        (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- Khác      Ghi cụ thể : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    .………..……, ngày……….tháng………... năm 20………

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng thôn                                    Người làm đơn

           (Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Tác giả: Văn phòng UBND xã Tiên Hiệp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


Thăm dò ý kiến


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?

Đẹp
 
12.5%
2 Phiếu
Rất đẹp
 
18.8%
3 Phiếu
Xấu
 
25%
4 Phiếu
Bình thường
 
43.8%
7 Phiếu
Tổng cộng: 16 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN HIỆP - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Hiệp - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập